Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Secretar al Consiliului municipal Orhei
Secretar al Consiliului municipal Orhei

 

Nume, Prenume

Mîra Grigore Ion

Locul şi data naşterii

20.01.1971, mun. Chişinău

Funcția

Secretar al Consiliului municipal Orhei

Studiile de bază

  • 1997, Studii superioare, profil juridic, Universitatea de Studii Umanistice din RM;
  • Medie-specială, a.1989, Colegiul tehnic nr. 7, specialitate de auto-lăcătuş.

Studii suplimentare

2007, Magistru în management, Facultatea „Economie şi Management Public” Academia de Administraţie Publică Centrală pe lingă Preşedintele RM

E-mail

secretar@orhei.md

Zile de primire

Joi 10:00 - 12:00

Experienţă profesională

Primăria mun. Orhei

19.12.2019 – până la prezent

 

  • 19.12.2019 – 30.07.2020 - funcționar public de execuție, consilier da clasa a II-a în domeniul asistenței juridice;
  • 30.07.2020 – până la prezent - secretar interimar/secretar al Consiliului Municipal Orhei, consilier de stat de clasa a III-a;

Sarcini de bază:

- coordonarea activității administrative și juridice a Î.M.”Regia Apă Canal-Orhei” S.A., Î.M.,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei, Î.M. “Orhei Transport”, Î.M. “Hotelul Codru”;

- Asigurarea activității Consiliului Municipal Orhei;

- consultanță și asistență juridică pentru funcționarii și angajații Primăriei Orhei, instituțiilor în subordine consiliul municipal Orhei în exercitarea atribuțiilor funcționale, monitorizarea modificărilor legislației, aplicabile activității și competențelor primăriei;

- asigurarea legalității proiectelor actelor administrative ale Consiliului mun. Orhei și ale Primarului mun. Orhei,  avizarea documentației și a actelor administrative, elaborate în cadrul  procedurilor și activităților funcționale desfășurate în APL mun. Orhei;

- asigurarea respectării legalității în cazurile încheierii, modificării, încetării, desfacerii contractelor și acordurilor ce țin de activitatea Primăriei mun. Orhei, inclusiv și legate cu contractanții Primăriei mun. Orhei și Consiliul municipal Orhei;

- asigurarea activității Comisiei administrative pe lângă Primăria mun. Orhei în calitate de secretar al comisiei.

SRL “Targeocad”

2015 – 18.12.2019

administrator, vicedirector SRL “Targeocad”. Compania a prestat toate tipurile de servicii cadastrale, imobiliare, juridice (în domeniile corespunzătoare): înregistrarea bunurilor imobiliare, supravegherea tranzacțiilor imobiliare, consultarea în domeniile elaborării documentației de construcție cu recepționări ulterioare, servicii de mediere pentru soluționarea problemelor în domeniul bunului imobiliar.

“Best Club” SRL

2012 – 2015

expert-coordonator (prin cumul) companiei de construcții “Best Club” SRL (“Eldorado Terra” - brand name) în procesul dezvoltării imobiliare: căutare și verificare obiectelor imobiliare în scopul dezvoltării companiei, consultări în domeniul recepționării finale a blocurilor locative și soluționarea diferitelor probleme după recepționarea construcțiilor.

SRL «FIDESCO»

2010 – 2015

manager de proiect/consultant în domeniul juridic, tehnic în construcții pentru dezvoltarea rețelei de magazine SRL «FIDESCO» (prin cumul). Căutarea și verificarea obiectelor imobiliare în scopul dezvoltării companiei.

Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău nr. 1, filiala ÎS „CADASTRU”

19.11.2007 – 19.08.2009

șeful Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău nr. 1, filiala ÎS „CADASTRU”, 95 angajați (BTI din str. Ialoveni, 100B, responsabilă pentru suburbii mun. Chișinău).

Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău, filiala ÎS „CADASTRU”

21.02.2006 – 18.11. 2007

șeful Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău, filiala ÎS „CADASTRU”, 195 angajați (BTI din str. Armenească, 42B).

SRL“CONSTRUCTMONTAJ”

01.12.2003 – 20.02.2006

director și co-fondator a SRL “CONSTRUCTMONTAJ”. Domeniul activităţii: mecanizarea în construcţii; lucrări de construcţii şi reparaţii.

Universitatea de Studii Umanistice R.M.

19.08.1997 – 26.08.2003

 

lector superior, Universitatea de Studii Umanistice R.M., specializare: „Drept Internațional Privat”, “Arbitrajul Comercial Internațional”.

19.12.201911.03.2022

Avocat (funcția a fost desfășurată în perioada când a fost compatibilă cu alte activități).

Funcţiile elective

Primăria mun. Chișinău

2004 - 2007

  • Consilier Municipal al Consiliului Municipal Chişinău;
  • Preşedintele Comisiei Juridice al Consiliului Municipal Chişinău.

S.A “Speranța Unic

2005 – 2007

Președintele Consiliului de Administrare a Întreprinderii Municipale S.A “Speranța Unic”.

2020-2021

Membrul Consiliului de Administrare a S.A. “Gara de Nord”.

Calificări

Limbile cunoscute: română, rusă, engleză (mediu).

PC: MC Office, PowerPoint.

Permis de conducere, categoria B, C.

Interese

Tenis de cort (Candidat în Maestru de Sport).

 


Atribuţiile secretarului

(Extras din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436 din  28-12-2006)

 

Articolul 39. Atribuţiile secretarului

(1) Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:

a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;

c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi;

d) asigură buna funcţionare a primăriei;

e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;

g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;

h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise; 

h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege;

i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;

j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă;

k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;

m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;

o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei;

p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei;

q) legalizează semnăturile de pe documente, legalizează copiile de pe documente și extrasele din ele, autentifică procurile privind reprezentarea titularului pentru depunerea cererii și a actelor necesare pentru stabilirea, reexaminarea și recalcularea pensiei, conform prevederilor Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, precum și a alocațiilor și indemnizațiilor, pentru stabilirea și plata compensațiilor persoanelor cu dizabilități, pentru primirea pensiilor, alocațiilor și indemnizațiilor, mijloacelor bănești repartizate acționarilor fondurilor de investiții nemutuale în proces de lichidare silită, fondurilor de investiții pentru privatizare în proces de lichidare silită, pentru primirea sumelor indexate la depunerile bănești ale cetățenilor în „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare silită, precum și pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosință și înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole;

r) înregistrează contractele de arendă a terenurilor agricole şi a altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.

(11) În cazul apariției uneia dintre circumstanțele prevăzute la art.178 alin. (1) din Codul electoral și art. 5 din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 15 zile de la data apariției circumstanței sau de la efectuarea controlului de legalitate a dispoziției primarului emise în condițiile art. 25 alin. (3).

(2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.

 Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Secretar al Consiliului municipal Orhei

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 21 mai 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 67001   Total ieri: 3829   Total azi: 3949