Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Funcții vacante  »  Funcții vacante în APL
Funcții vacante în APL
Anunț
Publicat: 22.05.2020   

Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va exercita sarcinile ce ţin de asistenţa juridică în instituţie.

 

 

Informaţie

cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului în cadrul Primăriei Orhei

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal

care va exercita sarcinile ce ţin de asistenţa juridică în instituţie

 

 

Organizator al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va exercita sarcinile ce ţin de asistenţa juridică în instituţie, este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în or. Orhei, str. V. Mahu, 160.

 

Funcţia publică vacantă - specialist principal,

Conform fişei postului funcţia publică vacantă are următoarele sarcini de bază:

 

 1. Asigurarea consultanţei şi asistenţei juridice pentru funcţionarii şi angajaţii primăriei în exercitarea atribuţiilor funcţionale, monitorizarea modificărilor legislaţiei, aplicabile activităţii şi competenţelor primăriei cu prezentarea propunerilor respective ;
 2. Asigurarea legalităţii proiectelor actelor administrative ale consiliului şi ale autorităţii executive a administraţiei publice a municipiului cu avizarea lor, avizarea documentaţiei şi a actelor elaborate în cadrul procedurilor şi activităţilor funcţionale desfăşurate în instituţie;
 3. Asigurarea respectării legalităţii în cazurile încheierii, modificării, încetării, desfacerii contractelor şi acordurilor ce ţin de activitatea primăriei, asigurarea asistenţei juridice a instituţiei în faţa organelor jurisdicţionale;
 4.  Organizarea evidenţei operative a cazurilor în curs de judecată şi întreprinderea acţiunilor pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, monitorizarea cazurilor şi a reprezentării autorităţilor în instanţele judecătoreşti;

 

Condiţiile de participare  la concurs:

Condiţii de bază -

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea dreptului de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice -

 • studii superioare  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • experiența profesională minim 2-3 ani în domeniul de specialitate;

 

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

 

Modalitatea de depunere a actelor: candidaţii pentru ocuparea funcţiei publice vacante, depun actele personal sau prin reprezentant,  la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poştă.  La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a actelor este -  22.06.2020.

Concursul include proba scrisă şi interviul.

 

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu, se anexează.

Informaţiile suplimentare le puteţi obţine la telefoanele: 235 32767; 235 22767. 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.l 16 din 19.07.2018;
 • Codul muncii nr.154 din 28.03.2003;
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
 • Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr.199 din 16.07.2010 privind statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea cu privire la accesul la informare, nr.982-XIV din 11.05.2008;
 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003;
 • Legea privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
 • Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017 ;
 • Legea privind avertizorii de integritate nr.l22 din 12.07.2018;
 • Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
 • Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158- XV din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului publicnr.201 din 11.03.2009;

 

Documente ataşate
pdf, 2 MB


Alte Funcții vacante în APL

Publicat: 23.05.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de "specialist principal" în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va activa în domeniul asistență juridică, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 03.02.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.01.2023   
Proces verbal nr. 5 din 04.01.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal (evidență contabilă) care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.12.2022   
Proces verbal nr. 1 din 30.12.2022 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist principal (evidență contabilă) care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.12.2022   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de "specialist principal" în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va activa în domeniul asistență juridică, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 27.01.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.12.2022   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de "specialist principal" în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va activa în domeniul evidență contabilă, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 29.12.2022, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.12.2022   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de "specialist principal" în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va activa în domeniul asistență juridică, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 23.12.2022, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.12.2022   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal, care va activa în domeniul evidență contabilă. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.11.2022   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de "specialist principal" în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va activa în domeniul asistență juridică, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 09.12.2022, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.11.2022   
Proces verbal nr. 5 din 24.11.2022 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil șef care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.11.2022   
În urma examinării dosarelor depuse de către candidaţii participanți la concurs, se aprobă lista persoanelor admise la concurs (anexa nr.2), care este plasată pe pagina web oficială – www.orhei.md și pe panoul informațional al Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.11.2022   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de "cotabil șef" în cadrul Primăriei municipiului Orhei, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 17.11.2022, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.11.2022   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de "specialist principal" în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va activa în domeniul asistență juridică, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 25.11.2022, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2022   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef în Primăria municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2022   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va exercita sarcinile ce țin de asistența juridică în instituție. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.08.2022   
PROCES VERBAL nr. 5 din 09.08.2022 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist principal, care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul protecția drepturilor copilului Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2022   
Proces verbal nr.1 din 04.08.2022 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de conducere vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul Protecția drepturilor copilului. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2022   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va activa în domeniul protecției drepturilor copilului, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 03.08.2022, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.07.2022   
Proces verbal nr.5 din 08.07.2022 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de conducere vacante de secretar al Consiliului municipal Orhei care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.07.2022   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va activa în domeniul protecției drepturilor copilului. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 152

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 01 ianuarie 1970
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63350   Total ieri: 912   Total azi: 298