Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Funcții vacante  »  Funcții vacante în APL
Funcții vacante în APL
Anunț
Publicat: 10.06.2022   

Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de conducere "secretar al Consiliului municipal Orhei".

 

Informație

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului în cadrul Primăriei municipiului Orhei pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere

"secretar al Consiliului municipal Orhei".

 

Organizator al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere "secretar al Consiliului municipal Orhei", este autoritatea executivă a administrației publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în municipiul Orhei, str.Vasile Mahu, 160.

 

Funcția vacantă de conducere – "secretar al Consiliului municipal Orhei",

 

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a şedinţelor Consiliului municipal Orhei şi a comisiilor lui de specialitate prin înştiinţarea convocării Consiliului, Comisiilor consultative, pregătirea şi repartizarea materialelor pe marginea problemelor supuse dezbaterilor în consiliul municipal şi participarea la şedinţele consiliului local;
 2. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat ale şedinţelor Consiliului şi a celor aferente şedinţelor, cu întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor precum şi întocmirea dosarelor în care se păstrează materialele şedinţelor desfăşurate ale Consiliului, contrasemnarea deciziilor adoptate şi a proceselor verbale ale şedinţelor, înregistrarea dispoziţiilor normative şi de personal ale primarului; asigurarea includerii actelor emise de autorităţile administraţiei publice a municipiului Orhei în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu cerinţele legal stabilite;
 3. Coordonarea acţiunilor desfăşurate în cadrul procesului decizional în instituţie şi a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, avizarea proiectelor de decizii şi acordarea asistenţei consilierilor, funcţionarilor, autorilor şi persoanelor interesate în elaborarea proiectelor de decizii, de dispoziţii normative ale primarului, comunicarea şi remiterea autorităţilor şi persoanelor interesate a actelor emise de consiliul municipal sau de primar;
 4. Coordonarea procedurilor consultării publice a proiectelor de decizii ale consiliului municipal și de dispoziții normative ale primarului, organizarea informării publicului referitor la deciziile adoptate și la dispozițiile emise, eliberarea copiilor de pe orice act din arhiva consiliului municipal, a copiilor și extraselor de pe actele emise, îndeplinirea actelor notariale conform Legii cu privire la notariat;
 5. Asigurarea bunei funcţionări a primăriei, coordonarea implementării politicilor de personal, acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul activităţilor ce ţin de executarea atribuţiilor de funcţie, în aplicarea procedurilor de personal, evaluare a performanţelor profesionale individuale şi colective;

 

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • are studii necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) sau nu i-a încetat Contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • neprivirea dreptului de a ocupa funcții publice.

Condiții specifice :

 • licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau de administrație publică (art.37 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală);

 

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

1. formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public);

2. copia actului de identitate;

3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

4. documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 01 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

5. cazierul judiciar, poate fi înlocuit cu declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

6. cuprinsul dosarului.

 

Modalitatea de depunere a actelor: Candidații pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante depun actele personal sau prin reprezentant, la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poștă (mun.Orhei, str.Vasile Mahu, 160). Actele pot fi depuse în original sau prin e-mail (primaria@orhei.md), în format PDF sau JPG, la adresele indicate. În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

 

Data limită de depunere a actelor este  - 29.06.2022-

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative și a altor surse de informare relevante funcției vacante, se anexează.

Persoana responsabilă: Natalia NEGRU, specialist principal din cadrul Primăriei mun.Orhei

Informațiile suplimentare le puteți obține la telefoanele 0 235 20378, 0 235 22767.

 

BIBLIOGRAFIE

 • Constituția RM nr. 1 din 29.07.1994;
 • Carta Europeană a Autonomiei Locale (STE. 122 – 1985);
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
 • Legea cu privire la accesul la informare  nr.982-XIV din 11.05.2008;
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 121 din  04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
 • Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice;
 • Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii;
 • Cod nr. 1163 din 24.04.1997 Cod Fiscal al RM:
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 672 din 28.08.2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire
  la Registrul de stat al actelor locale;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.

 

Documente ataşate
pdf, 1007 KB
pdf, 1 MB


Alte Funcții vacante în APL

Publicat: 14.05.2024   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.2 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.04.2024   
nr.2 din 23.04.2024 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.4 din municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2024   
Proces verbal nr. 1 din 13.02.2024 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.02.2024   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.4 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Interviu pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Lista persoanelor admise la concursul pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 12.01.2024   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de "mediator comunitar" care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, prin modificarea datei limită de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 31.01.2024, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2023   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2023   
nr.2 din 05.12.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.8 Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2023   
nr.2 din 15.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.5 Citeşte mai mult...
Publicat: 02.11.2023   
nr. 5 din 01.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2023   
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal în domeniul arhitectură Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2023   
Proces verbal nr. 1 din 20.10.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2023   
Se convoacă ședința Comisiei de concurs pentru ocuparea funției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, etapa I, pentru data de 12.10.2023, ora 11:00, sediul Primăriei municipiului Orhei, etaj II, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.09.2023   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va activa în domeniul arhitectură. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.8 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 29.09.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.07.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 30.08.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 28.07.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.05.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 171

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Miercuri, 29 mai 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64907   Total ieri: 4269   Total azi: 1855