Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Funcții vacante  »  Funcții vacante în APL
Funcții vacante în APL
Anunț
Publicat: 21.10.2022   

Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef în Primăria municipiului Orhei.

 

Informație

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului în cadrul Primăriei municipiului Orhei pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil șef

în cadrul Primăriei municipiului Orhei.

 

            Organizator al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil șef este autoritatea executivă a administrației publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în municipiul Orhei, str.Vasile Mahu, 160.

 

Funcția vacantă – contabil șef;

Conform fișei postului funcția publică vacantă are următoarele sarcini de bază:

1. Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice și efectuarea controlului preventiv asupra întocmirii corecte şi la timp a documentelor şi legalităţii operaţiunilor efectuate;

2. Controlul asupra utilizării eficiente a mijloacelor, conform destinaţiei, în limitele bugetare aprobate, precum şi controlul asupra integrităţii resurselor băneşti şi valorilor materiale;

3. Asigurarea calculării şi plății la timp a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi angajaţilor, efectuarea la timp a decontărilor cu persoane juridice şi cu persoanele fizice și participarea la efectuarea inventarierii resurselor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale, determinarea corectă şi la timp a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă;

4. Asigurarea întocmirii şi prezentării în termenele stabilite a rapoartelor financiare și păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, a bugetelor aprobate, a altor documente, precum şi predarea lor la arhivă în ordinea stabilită;

 

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • neprivarea dreptului de a ocupa funcții publice.

Condiții specifice :

 • studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice/finanțe sau contabilitate;
 • experiență profesională: minim 1 an în cadrul autorităţii publice locale.

 

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

1. formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);

2. copia actului de identitate;

3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

4. documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 01 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

5. certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

6. cuprinsul dosarului;

 

Modalitatea de depunere a actelor: Candidații pentru ocuparea funcției publice vacante depun actele personal sau prin reprezentant, la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poștă (mun.Orhei, str.Vasile Mahu, 160). Actele pot fi depuse în original sau prin e-mail (primaria@orhei.md), în format PDF sau JPG, la adresele indicate. În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

 

Data limită de depunere a actelor este – 11.11.2022 -

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative și a altor surse de informare relevante funcției vacante, se anexează.

Persoana responsabilă: Natalia NEGRU, specialist principal din cadrul Primăriei mun.Orhei.

Informațiile suplimentare le puteți obține la telefoanele 0 235 20378, 0 235 22767.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003;
 2. Legea privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
 3. Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007;
 4. Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012;
 5. Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005;
 6. Lege nr.436 din 28-12-2006 privind administraţia publică locală;
 7. Lege nr.158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 8. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19-07-2018;
 9. Lege nr.982 din 11-05-2000 privind accesul la informaţie;
 10. Lege nr.25 din 22-02-2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 11. Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare și raportare a bugetelor pe programe nr.187 din 24.12.2013;
 12. Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.191 din 13.12.2014.
Documente ataşate
pdf, 2 MB


Alte Funcții vacante în APL

Publicat: 14.05.2024   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.2 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.04.2024   
nr.2 din 23.04.2024 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.4 din municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2024   
Proces verbal nr. 1 din 13.02.2024 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.02.2024   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.4 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Interviu pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Lista persoanelor admise la concursul pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 12.01.2024   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de "mediator comunitar" care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, prin modificarea datei limită de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 31.01.2024, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2023   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2023   
nr.2 din 05.12.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.8 Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2023   
nr.2 din 15.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.5 Citeşte mai mult...
Publicat: 02.11.2023   
nr. 5 din 01.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2023   
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal în domeniul arhitectură Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2023   
Proces verbal nr. 1 din 20.10.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2023   
Se convoacă ședința Comisiei de concurs pentru ocuparea funției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, etapa I, pentru data de 12.10.2023, ora 11:00, sediul Primăriei municipiului Orhei, etaj II, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.09.2023   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va activa în domeniul arhitectură. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.8 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 29.09.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.07.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 30.08.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 28.07.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.05.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 171

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Duminică, 26 mai 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 66910   Total ieri: 4416   Total azi: 3858