Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Funcții vacante  »  Funcții vacante în APL
Funcții vacante în APL
Anunț
Publicat: 25.09.2023   

Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va activa în domeniul arhitectură.

Informație

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului în cadrul Primăriei municipiului Orhei pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal

care va activa în domeniul arhitectură și va exercita sarcinile stabilite în

 

Fișa de post nr.15 aprobată prin Dispoziția nr.94 din 21.03.2022.

            Organizator al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal care va activa în domeniul arhitectură și va exercita sarcinile stabilite în Fișa de post nr.15, este autoritatea executivă a administrației publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în municipiul Orhei, str.Vasile Mahu, 160.

Funcția vacantă – specialist principal,

Conform fișei postului funcția publică vacantă are următoarele sarcini de bază:

 1. Asigurarea elaborării şi implementării planurilor de acţiuni locale privind dezvoltarea infrastructurii oraşului şi a sectoarelor ei prioritare, elaborării studiilor de fezabilitate pentru realizarea proiectelor investiţionale şi de dezvoltare durabilă locală, identificarea bunurilor şi serviciilor de interes public pentru realizarea proiectelor de parteneriat public privat, asigurarea monitorizării şi controlului realizării proiectelor ce ţin de construcţii, infrastructură şi amenajare a teritoriului localităţii în care localitatea este partener public;
 1. Asigurarea desfăşurării lucrărilor şi activităţilor ce ţin de problemele amenajării teritoriului localităţii, asigurarea acţiunilor pentru buna funcţionare a bunurilor municipiului, a parcurilor, bazinelor acvatice, a spațiilor verzi şi locurilor de distracţie cu asigurarea administrării bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului;
 1. Coordonarea desfăşurării acţiunilor şi lucrărilor de întreţinere şi amenajare a infrastructurii inclusiv a întreţinerii drumurilor, cimitirelor, iluminarea străzilor şi drumurilor publice, podurilor şi instalarea semnelor rutiere cu asigurarea securităţii traficului rutier şi pietonal;
 1. Asigurarea organizării şi coordonării lucrărilor şi activităţilor ce ţin de domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală inclusiv a edificiilor şi instituţiilor din subordine, elaborarea programului de reparaţie a bunurilor şi justificare a cheltuielilor necesare pentru asigurarea întreţineri lor;
 1. Îndeplinește atribuțiile arhitectului șef în baza dispozițiilor Primarului mun.Orhei; Elaborarea, avizarea, verificarea actelor permisive.

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • neprivarea dreptului de a ocupa funcții publice.

Condiții specifice :

 • Studii superioare absolvite cu diplomă(ciclul I - Licență și ciclul II - Master) sau echivalentă în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

      -     abilități avansate în domeniul proiectării asistate de computer (CAD), sistemul de date spațiale și informații geografice (GIS), inclusiv a programelor/aplicațiilor software de modelare tridimensională (SketchUp), precum și a celor de creare a imaginilor/secvențelor video fotorealiste (Lumion);

-     cursuri de specializare în domeniul Managementul proiectelor;

-     Cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivelul Ci (conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine);

      -      minim 1 an de experiență profesională în domeniu;

      -      activitatea în cadrul administrației publice constituie avantaj;

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

1. formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);

2. copia buletinului de identitate;

3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

4. documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 01 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

5. cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

6. cuprinsul dosarului.

Modalitatea de depunere a actelor: Candidații pentru ocuparea funcției publice vacante depun actele personal sau prin reprezentant, la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poștă (mun.Orhei, str.Vasile Mahu, 160). Actele pot fi depuse în original sau prin e-mail (primaria@orhei.md), în format PDF sau JPG, la adresele indicate. În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Data limită de depunere a actelor este – _18.10.2023_ -

Concursul include proba scrisă și interviul.

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative și a altor surse de informare relevante funcției vacante, se anexează.

Persoana responsabilă: Natalia NEGRU, specialist principal din cadrul Primăriei mun.Orhei

Informațiile suplimentare le puteți obține la telefoanele 0 235 20378, 076700410.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 2. Lege nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului;
 3. Lege nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 4. Lege nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 5. Lege nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe;
 6. Legea nr.1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor;
 7. Lege nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
 8. Lege nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
 9. Lege nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 10. Hotărâre nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 11. Hotărâre nr.306 din 30.03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor;
 12. Hotărâre nr.382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor;
 13. Hotărâre nr.360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții;
 14. Hotărâre nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor.
Documente ataşate
pdf, 4 MB


Alte Funcții vacante în APL

Publicat: 14.05.2024   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.2 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.04.2024   
nr.2 din 23.04.2024 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.4 din municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2024   
Proces verbal nr. 1 din 13.02.2024 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.02.2024   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.4 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Interviu pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2024   
Lista persoanelor admise la concursul pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar Citeşte mai mult...
Publicat: 12.01.2024   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de "mediator comunitar" care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei, prin modificarea datei limită de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 31.01.2024, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2023   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de mediator comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2023   
nr.2 din 05.12.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.8 Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2023   
nr.2 din 15.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publică de Educație Timpurie nr.5 Citeşte mai mult...
Publicat: 02.11.2023   
nr. 5 din 01.11.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2023   
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal în domeniul arhitectură Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2023   
Proces verbal nr. 1 din 20.10.2023 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (arhitect) care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2023   
Se convoacă ședința Comisiei de concurs pentru ocuparea funției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, etapa I, pentru data de 12.10.2023, ora 11:00, sediul Primăriei municipiului Orhei, etaj II, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.8 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 29.09.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.07.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 30.08.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 28.07.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.05.2023   
Primăria municipiului Orhei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției de director în Instituția Publică de Educație Timpurie nr.5 din municipiul Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2023   
Se prelungește termenul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de "specialist principal" în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va activa în domeniul asistență juridică, prin modificarea datei limite de pepunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 03.02.2023, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 171

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 14 iunie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 65906   Total ieri: 4478   Total azi: 2854