Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  REGULI DE COMPORTAMENT ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
REGULI DE COMPORTAMENT ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE URGENŢĂ
INCENDIILE

REGULI DE COMPORTARE ŞI MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR
 

Care sunt răspunderile şi ce obligaţii au persoanele fizice şi juridice?

Persoanele fizice şi juridice răspund, potrivit legii, de stabilirea şi aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi de consecinţele producerii incendiilor.

În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii:

 • să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor;
 • să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
 • să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri.

Care sunt obligaţiile unei persoane care observă un incendiu?

Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă.

 

REGULI DE COMPORTARE ÎN PĂDURE

În pădure este interzis:

 • accesul autovehiculelor proprietate personală pe drumurile forestiere;
 • arderea resturilor vegetale rezultate din curăţirea păşunilor şi a terenurilor agricole limitrofe;
 • fumatul şi focul deschis, (în afara locurilor special amenajate) sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;
 • instalarea corturilor, a autoturismelor şi a suprafeţelor de picnic, în alte locuri decât cele amenajate în acest scop.

 

Care sunt obligaţiile principale pe linia apărării împotriva incendiilor la locul de muncă?

Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:

 • să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 • să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 • să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
 • să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
 • să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
 • să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

 

Care sunt măsurile care se adoptă pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a persoanelor în siguranţă în caz de incendiu?

 • stabilirea unui concept propriu de alarmare şi evacuare în caz de incendiu;
 • păstrarea căilor de evacuare, salvare şi intervenţie libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;
 • marcarea şi semnalizarea căilor şi acceselor de evacuare, salvare şi intervenţie;
 • asigurarea şi funcţionarea iluminatului de siguranţă şi celei de-a doua surse de energie electrică;
 • afişarea extrasului corespunzător din planurile de protecţie împotriva incendiilor pe fiecare nivel în parte, în corelare cu situaţia existentă;
 • asigurarea şi funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate;
 • asigurarea numărului şi tipurilor de stingătoare, corespunzătoare clasei de incendiu;
 • verificarea asigurării blocării lifturilor la parter în caz de incendiu;
 • organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii, cu salariaţii, gradat, pe locul de muncă, pe clădire şi pe mai multe clădiri din cadrul aceluiaşi operator economic.

 

Care sunt măsurile de prevenirea incendiilor în spaţii rezidenţiale/gospodării cetăţeneşti?

În vederea prevenirii incendiilor în apartamentele din spaţiile unifamiliale/multifamiliale şi gospodăriile cetăţeneşti se iau următoarele măsuri minime:

 • folosirea focului deschis, inclusiv la lucrările de igienizare este permisă numai sub supraveghere permanentă, cu respectarea regulilor specifice de prevenire a incendiilor;
 • se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri, …) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole (în lanuri de cereale, pajişti…), în păduri şi în apropierea acestora se interzice folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei;
 • se interzice utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor şi întrerupătoarelor cu defecţiuni sau improvizaţii;
 • se evită suprasolicitarea reţelei electrice prin conectarea mai multor aparate la prize multiple;
 • se interzice înlocuirea siguranţelor electrice cu cuie, monezi, sârme, etc.;
 • sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz, etc.) se păstrează în locuri în care copii nu au acces;
 • se interzice lăsarea copiilor nesupravegheaţi precum şi închiderea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite, radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;
 • se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
 • se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului; verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun;
 • se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare;
 • folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;
 • se interzice trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
 • se interzice depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere, etc.) în podurile clădirilor;
 • se interzice folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare;
 • se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile;
 • afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie;

 

Ce măsuri luăm pentru a ne feri de incendii pe timpul secetos?

 • interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
 • restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
 • asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră (copertine, şoproane deschise etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece;
 • asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

 

Cum poate fi preîntâmpinată izbucnirea incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti atunci când se foloseşte focul deschis?

 • se va controla distrugerea prin foc a resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate din grădini, curţi, terenuri agricole (mirişti în urma secerişului);
 • nu se vor aprinde deşeurile menajere pe timp de vânt;
 • folosirea lumânărilor, lămpilor de iluminat sau de gătit cu petrol, a făcliilor se va face sub supraveghere permanentă, cu respectarea regulilor specifice de prevenire a incendiilor;
 • cenuşa cu jeratic nestins nu va fi depozitată în locuri necorespunzătoare, în apropierea magaziilor, şurelor, furajelor. Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se vor stinge cu apă;
 • nu se vor folosi afumători improvizate în magazii sau poduri, lângă materiale combustibile; afumătorile se vor confecţiona din zidării de cărămidă, materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie;
 • nu se va folosi focul deschis pentru încălzirea adăposturilor de animale sau a grajdurilor, aceasta fiind admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare de căldură care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalaţii de încălzire centrală.

 

Ce reguli  şi măsuri de protecție trebuie respectate la exploatarea instalaţiilor şi consumatorilor electrici?

 • instalaţiile şi echipamentele electrice de forţă şi iluminat se verifică, se întreţin şi se repară în conformitate cu reglementările tehnice specifice şi instrucţiunile producătorilor, numai de personal autorizat;
 • în timpul exploatării instalaţiilor şi echipamentelor electrice se va face verificarea rezistenţei izolaţiei, la termenele prevăzute în reglementările tehnice de specialitate
 • se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi în documentaţiile tehnice de execuţie;
 • aparatele electrice portabile se vor folosi numai cu fişe şi conductori izolaţi în bună star şi supraveghere în tot timpul cât sunt sub tensiune şi trebuie să aibă asigurat gradul de protecţie corespunzător mediului de lucru;
 • se interzice folosirea în stare defectă a instalaţiilor electrice şi consumatoare de energie electrică de orice fel, precum şi a celor uzate sau improvizate;
 • se interzice executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice de către personal necalificat şi neautorizat;
 • se interzice utilizarea lămpilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau uzate;
 • se interzice întrebuinţarea radiatoarelor sau a reşourilor electrice în alte locuri decât cele stabilite şi în condiţii care prezintă pericol de incendiu;
 • se interzice utilizarea aparatelor consumatoare de energie electrică (fiare de călcat, radiatoare, reşouri, ciocane de lipit, etc.) fără luarea măsurilor de izolare faţă de elementele combustibile din încăperi;
 • se interzice aşezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile (cârpe, hârtie, lemn, etc.);

 

Ce măsuri de protecție se vor respecta la coşurile de fum?

Coşurile de evacuare a fumului de la sobe alimentate cu combustibil gazos nu pot deservi şi sobe alimentate cu combustibil solid sau lichid.

Coşurile şi canalele de fum pentru focare obişnuite se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc şi la acţiunea corozivă a fumului şi gazelor de ardere. Materialele utilizate pentru execuţia coşurilor deasupra acoperişurilor trebuie să fie rezistente la intemperii.

 

Ce măsuri de protecție trebuie respectate la mijloacele de încălzire?

Măsuri comune pentru sobe cu sau fără acumulare de căldură:

 • Sobele se realizează numai din materiale incombustibile, rezistente la acţiunea corozivă a gazelor de ardere şi a fumului.
 • Focarele se realizează numai din materiale incombustibile, termorezistente.
 • Nu se admite racordarea sobelor la canalele de ventilaţie!
 • Materialele sau elementele situate în faţa focarelor (uşilor de alimentare sau de la coşuri) vor fi la o distanţă minimă de acestea de: 1,25 m în cazul materialelor sau elementelor combustibile; 1 m în cazul materialelor sau elementelor greu combustibile.
 • Depozitarea combustibilului (lemne) deasupra sobelor (la uscat) nu este admisă.
 • În încăperile în care sunt amplasate sobe nu se admite depozitarea unei cantităţi de combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore. Depozitarea combustibilului necesar pentru o zi se va face la o distanţă mai mare de 1m faţă de sobele fără acumulare de căldură, respectiv 0,5m faţă de sobele cu acumulare de căldură; în ambele situaţii nu se vor depozita combustibili în dreptul uşii de alimentare sau a cenuşarului (uşa de tiraj).
 • Nu se lasă fără supraveghere focul din sobe şi nu este permisă încălzirea excesivă a acestora.
 • Nu este permisă folosirea de lemne mai lungi decât lungimea focarului sobei.
 • Nu este permisă menţinerea în funcţiune a sobelor cu uşiţa de alimentare deschisă.
 • Nu se admite depozitarea cenuşei în alte locuri decât cele destinate acestui scop sau fără ca cenuşa depozitată să fie stinsă în prealabil.
 • La trecerea burlanelor metalice prin pereţi realizaţi din materiale combustibile se va realiza izolarea termică a acestuia astfel încât să se evite aprinderea acestor materiale.
 • Înainte de începerea sezonului rece toate sobele şi coşurile de fum vor fi curăţate, verificate şi, dacă este cazul, reparate. Sobele şi coşurile de fum vor fi menţinute permanent în bună stare de funcţionare. Curăţirea coşurilor se face ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar de o dată la două luni de funcţionare.
 • La sobele alimentate cu combustibil gazos, când se simte miros de gaze, se aerisesc încăperile în vederea evacuării gazelor şi se remediază deficienţele care au dus la scurgerile de gaz. În cazul în care focul din sobă s-a stins datorită vântului puternic, se opreşte alimentarea cu gaze, se ventilează încăperea şi soba (se lasă uşiţa focarului deschisă minim 5 minute pentru a îndepărta gazele acumulate în volumul sobei) apoi se prinde focul în sobă.

 

Ce măsuri de protecție se vor respecta la buteliile de aragaz?

La exploatarea buteliilor de aragaz se impune respectarea următoarelor reguli:

 • Este interzisă lovirea sau trîntirea buteliilor.
 • Pe timpul transportului butelia va avea ventilul închis şi va fi echipată cu piuliţă de siguranţă şi capac de protecţie. Nu se va transporta butelia ţinînd-o de regulator sau ventil.
 • Înainte de montarea buteliei se verifică etanşeitatea buteliei, interzicându-se punerea în funcţiune dacă prezintă scăpări de gaze. Verificarea etanşeităţii se face cu soluţie de apă cu săpun, în nici un caz cu flacără!
 • Nu este permisă montarea şi utilizarea buteliei fără regulator sau cu regulatorul defect.
 • Nu se vor păstra buteliile pline sau goale în subsoluri, băi, dormitoare.
 • Se interzice păstrarea buteliilor de gaze lichefiate lângă surse de încălzire cu flacără deschisă ori sub acţiunea directă a razelor solare sau în apropierea surselor de încălzire fără flacără deschisă la o distanţă mai mică de 1m – cînd sursele de încălzire sunt izolate – şi la mai puţin de 2m – cînd acestea nu sunt izolate termic.
 • Buteliile montate la aparatele de ardere (reşouri, maşini de gătit, etc.) nu vor fi aşezate la o distanţă mai mică de 80 cm de acestea.
 • Furtunul de cauciuc va fi de tip standardizat pentru aragaz cu o lungime minimă de 1,3 m şi va fi prins la racordul de ieşire a gazului din regulator şi la racordul de intrare în maşină cu brăţări de siguranţă pentru a evita pierderile de gaze.
 • Se interzice utilizarea garniturilor deteriorate la regulatorul de presiune şi utilizarea furtunelor de cauciuc prezentând porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete.
 • Se interzice încălzirea buteliilor cu gaze lichefiate în apă caldă, flacără deschisă sau alt mijloc, ori folosirea lor în altă poziţie decât cea verticală.
 • Este interzisă trecerea gazului din buteliile ARAGAZ în orice alt recipient.

 

Ce măsuri principale se iau pe timpul sărbătorilor tradiţionale (zile de naştere, onomastice, sărbători religioase etc.)?

 • amplasarea lumânărilor, candelelor cât mai departe de materialele combustibile folosind suporturi de protecţie;
 • se interzice lăsarea acestora fără supraveghere, dacă sunt aprinse;
 • pe timp de vânt este interzisă aprinderea acestora;
 • înainte de culcare se vor stinge toate lumânările şi se va verifica amănunţit locul;
 • este interzis jocul copiilor cu lumânări, chibrituri sau aprinderea acestora.

 

La depistarea focarelor de ardere apelaţi la număr de telefon 112, şi, după posibilitate, întreprindeţi măsuri de lichidare a arderii, respectând măsuri de securitate, sau părăsiţi locul arderii acoperind gura şi nasul cu o ţesătură umedă.


Accesări: 986

Alte REGULI DE COMPORTAMENT ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE URGENŢĂ

Accesări: 839
Accesări: 900
Măsurile de protecţie. Citeşte mai mult...
Accesări: 887
Măsuri de protecţie Citeşte mai mult...
Accesări: 1262
Măsuri de protecţie Citeşte mai mult...
Accesări: 956
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE ÎNZĂPEZIRE Citeşte mai mult...
Accesări: 1266
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE FURTUNĂ Citeşte mai mult...
Accesări: 870
REGULI DE COMPORTARE IN CAZ DE CONTAMINARE CHIMICĂ Citeşte mai mult...
Accesări: 726
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ Citeşte mai mult...
Accesări: 1107
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE CONTAMINARE BACTERIOLOGICĂ Citeşte mai mult...
Accesări: 791
Măsuri de protecţie Citeşte mai mult...

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Sâmbătă, 20 iulie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64115   Total ieri: 1769   Total azi: 1063